General provisions / Splošne določbe

1. Goal / Cilj

Cilj tekmovanja je promoviranje orkestrske kulture, solistične in komorne igre, izmenjava izkušenj med mladimi glasbeniki, spodbujanje mladih k nadaljnjemu glasbenemu izobraževanju in iskanje nadarjenih mladih glasbenikov.

The goal of the competition is to promote the orchestral culture as well as solo and chamber performance, the exchange of experience among young musicians, encouraging young people to continue their musical education and finding young talented musicians.

2. Direction of the competition / Vodstvo tekmovanja

Organizatorja tekmovanja sta Kulturno društvo UPOL in Zavod lepih umetnosti UPOL. Za organizacijo je odgovoren Odbor tekmovanja (v nadaljevanju Odbor).

Tekmovalce ocenjuje žirija, ki je sestavljena iz najmanj treh članov, in sicer vrhunskih glasbenih ustvarjalcev na mednarodnem področju.

Žiriji pri administrativnem delu pomaga tajnik žirije.

Organisers of the competition are Kulturno društvo UPOL (the Cultural association UPOL) and Zavod lepih umetnosti UPOL (Institute of Fine Arts UPOL). The responsible for the organisation is the Competition committee (hereinafter referred to as the “Committee”).

The competitors will be evaluated by a jury composed of at least three members, who are renowned international musicians.

A jury secretary will assist the jury with the administrative work.

3. Competition timeline / Potek tekmovanja

Tekmovalci bodo o vseh informacijah glede tekmovanja obveščeni prek spletne strani www.upol.si.

Finalisti so najboljši posamezniki in komorne skupine, ki jih izmed tekmujočih izbere žirija.

Finalisti posamezne discipline nastopijo na zaključnem koncertu. Finalisti so o tem, da so izbrani za nastop na zaključnem koncertu, obveščeni pravočasno (elektronska pošta, telefon). Prisotnost izbranih finalistov je na zaključnem koncertu obvezna.

Tekmovalci v solo kat. A in B ter komorne skupine kat. A ne nastopajo na zaključnem koncertu, razen če to žirija izjemoma odloči.

All the information regarding the competition will be available to competitors through our website www.upol.si.

The finalists are the best soloists and chamber groups, which will be chosen by the jury. Soloists and all chamber groups, selected from among the best competitors by the jury, will perform on final concerts.

The competitors will be notified about their participation at the final concert (if they are chosen for the finale) in time by telephone and email. Finalists are obliged to play at the final concert.

Competitors in the solo category A and B or chamber groups category A  do not perform at the final concert unless the jury exceptionally decides otherwise.

4. Evaluation / Ocenjevanje

Žirija ocenjuje glasbeno znanje tekmovalcev in pri tem upošteva tehnično pripravljenost, muzikalnost, korektnost izvedbe notnega besedila, moč glasbenega izraza, izbor programa in originalnost. Odločitve žirije so dokončne.

The jury evaluates competitors’ musical knowledge with regard to the technical readiness, musicality, precision in correct rendition of the text, intensity of musical expression, choice of the programme and originality. Jury’s decisions are final.

5. Music scores / Notno gradivo

Program se lahko igra iz notnega gradiva. Fotokopije so po zakonu prepovedane. Izvajalci lahko igrajo iz fotokopij, vendar odboru tekmovanja lahko na njegovo zahtevo predložijo original.

The programme can be played from music scores. Photocopies are prohibited by law. Performers can use photocopies while performing, but they must be able to provide the original at Committee’s request.

6. Awards and Special prizes / Priznanja in posebne nagrade

Zlato priznanje prejmejo tekmovalci, ocenjeni med 95,00 in 100,00 točkami.
Srebrno priznanje prejmejo tekmovalci, ocenjeni med 90,00 in 94,99 točkami.
Bronasto priznanje prejmejo tekmovalci, ocenjeni med 85,00 in 89,99 točkami.

Rezultati za posamezno disciplino bodo objavljeni na spletni strani (www.upol.si) po zaključku posamezne discipline.

Vsi tekmovalci prejmejo potrdilo o udeležbi na tekmovanju Svirél. Priznanja bodo podeljena na zaključnem koncertu.

Žirija izbere finaliste med solisti in komornimi skupinami posamezne discipline, ki nastopijo na zaključnem koncertu. Vsi izbrani finalisti prejmejo denarno nagrado iz sklada primorskih občin. Absolutnega finalista ni.

Posebne nagrade bodo dodeljene po zaključku tekmovanja. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni preko e-pošte. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani tekmovanja (www.upol.si).

The Gold award is given to the competitors who achieve between 95.00 and 100.00 points.
The Silver award is given to the competitors who achieve between 90.00 and 94.99 points.
The Bronze award is given to the competitors who achieve between 85.00 and 89.99 points.

The results for each discipline will be published on the website (www.upol.si) after the conclusion of single discipline.

All competitors receive a certificate of attendance at the competition Svirél. Awards will be conferred at the final concert.

The jury will select finalist in solo and chamber group disciplines. All finalists will receive a special cash prize from Municipialities’ prize fund. There is no absolute winner.

Special awards will be conferred after the competition. Winners of special awards will be informed by e-mail. The list of winners and awards will be published on website (www.upol.si).

7. Competitors’ obligations / Obveznosti tekmovalcev

Tekmovalec se s prijavo na tekmovanje brezpogojno strinja s pravili tekmovanja.

Tekmovalec z registracijo na tekmovanje dovoljuje javno objavo svojih dosežkov in fotografskih, avdio ter video posnetkov v času trajanja Mednarodnega glasbenega tekmovanja Svirél ter se odpoveduje vsem pravicam iz tega naslova.

By submitting an entry in the competition, the competitor unconditionally agrees to the rules of the competition.

By submitting an entry in the competition, the competitor consents to public display of their achievements, photographs, audio and video recordings of the whole period of competition time and events and therefore waives all the rights from this title.

8. Exclusion / Izključitev

Če tekmovalec ne spoštuje pravil tekmovanja, ga lahko Odbor izključi. Odločitev Odbora je dokončna.

If a competitor does not respect the rules of the competition, the Committee has the right to exclude them from the competition. The Committee’s decision is final.

9. Restriction on the number of applications / Omejitev prijav

Če bi bilo število udeležencev previsoko za kakovostno izvedbo tekmovanja, lahko Odbor predčasno zaključi sprejemanje prijav oziroma zavrne zadnje prispele prijave. Prednost bodo imele veljavne prijave, ki so prispele prej. V tem primeru organizator prijavnino vrne.

If too many applications are received, the Committee reserves the right to cease accepting further applications before the announced closing date or reject the last arrived applications in order to ensure the best possible organisational quality of the competition. Preference will be given to early and valid applications. In this case the entry fee will be refunded.

10. Dispute settlement / Reševanje sporov

Za reševanje morebitnih sporov je pristojen Odbor tekmovanja. Njegove odločitve so dokončne.

The Competition committee is responsible for the settlement of eventual disputes. Its decisions are final.

11. Application / Prijava

Tekmovalci morajo do 1. decembra 2016 izpolniti spletno prijavnico, ki je objavljena na spletni strani (www.upol.si), ter plačati prijavnino. Prijava je veljavna le po plačani prijavnini.

V primeru odpovedi tekmovalca se prijavnine ne vrača.

Za več informacij obiščite spletno stran www.upol.si ali nam pišite na svirel@upol.si.

By 1st December 2016, all competitors must complete the internet entry form published on the website (www.upol.si) and pay the application fee. The application is valid only when the entry fee is paid.

The entry fee is not refundable.

For further information, please check the website www.upol.si or contact us at svirel@upol.si.

 

Soloist competition / Tekmovanje solistov

12. Disciplines / Discipline

Tekmovalci lahko nastopajo z inštrumenti: orgle, čembalo, klavirska harmonika, gumbna harmonika, diatonična harmonika, bandoneon idr., violina, viola, violončelo, kontrabas, harfa, kitara, citre, mandolina, lutnja, flavta, kljunasta flavta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, trobenta, rog, pozavna, evfonij (bariton), tuba, tolkala (baterija, ksilofon, marimba, vibrafon, zvončki, pavke in bas boben).

Dovoljeni so tudi vsi različki primarnih inštrumentov (npr. pikolo, Es klarinet, bas klarinet, sopran saksofon, tuba v Es, B, F ipd.).

Razpoložljiva glasbila na tekmovanju: čembalo, orgle,harfa, tolkala. Natančnejši podatki o razpoložljivih glasbilih bodo objavljeni na spletni strani (www.upol.si).

Dodatna majhna tolkala lahko po potrebi prinesete s seboj, velikih tolkal ni dovoljeno prinašati.

Competitors can take part with instruments: organ, harpsichord, chromatic button accordion, piano accordion, diatonic accordion, bandoneon and others, violin, viola, cello, double bass, harp, zither, guitar, mandolin, lute, flute, recorder, clarinet, saxophone, oboe, bassoon, trumpet, horn, trombone, euphonium (baritone), tuba, and percussion (drum-set, xylophone, marimba, vibraphone, glockenspiel, timpani and bas drum).

All other versions of the primary instruments are allowed as well (for example piccolo, Es clarinet, bass clarinet, soprano saxophone, tuba in Es, B, F etc).

Available instruments at the competition: harpsichord, organ, harp, percussion. All detailed information about available instruments will be published on the website (www.upol.si).

Every competitors can bring small percussion instruments which are needed for his performance. No other big instrument are allowed.

13. Categories Solo / Kategorije solo

A rojeni leta 2008 in kasneje do 5 min
B rojeni leta 2006 in 2007 do 6 minut
C rojeni v letih 2004 in 2005 do 8 minut
D rojeni v letih 2002 in 2003 do 10 minut
E rojeni v letih 2000 in 2001 do 13 minut
F rojeni v letih 1998 in 1999 do 14 minut
G rojeni v letih 1996 in 1997 do 15 minut
H rojeni v letih 1993, 1994 in 1995 do 16 minut
I neomejena starost do 16 minut

Tekmovalca, ki preseže predpisan čas nastopa, tajnik žirije prekine.

A born in 2008 and later up to 5 minutes
B born in 2006 and 2007 up to 6 minutes
C born in 2004 and 2005 up to 8 minutes
D born in 2002 and 2003 up to 10 minutes
E born in 2000 and 2001 up to 13 minutes
F born in 1998 and 1999 up to 14 minutes
G born in 1996 and 1997 up to 15 minutes
H born in 1993, 1994 and 1995 up to 16 minutes
I no age limit up to 16 minutes

The secretary of the jury will stop any performance exceeding the allowed programme duration.

14. Competition programme / Tekmovalni program

Tekmovalec se predstavi s programom po lastni izbiri, ki pa mora vsebovati tudi poljubni orkestrski part (ali dva) iz repertoarja pihalnih ali simfoničnih orkestrov (npr. orkestrska mesta za avdicije itn.). Ta del časovno ne sme presegati polovice celotnega tekmovalnega nastopa posameznega tekmovalca, sicer lahko sledi sankcija iz 8. člena tega pravilnika.

Tekmovalec izvaja orkestrski part brez klavirske spremljave. Lahko igra le posamezen del (ali več delov) parta, vendar mora v notnem gradivu to jasno označiti. Pavz v partu, daljših od 10 sekund, tekmovalec ne izvaja.

Obvezno izvajanje orkestrskega parta velja za godala, pihala, trobila in tolkala. Čembalo, orgle, harmonike in brenkala (kitara, harfa, citre, mandolina) orkestrskega parta ne izvajajo.

Each competitor will present a programme of her/his own choice, which has to contain one or two orchestral excerpt from wind or symphonic orchestras’ repertoire orchestral excerpts (which are played at the orchestral auditions – orchesterstelle, passi d’orchestra). This part should not exceed a half of individual competitor’s entire competition performance otherwise the sanction from the article n. 8 of these regulations can be applied.

A competitor play the orchestral excerpt with no piano accompaniment. The competitor can perform just a fragment (or more fragments) of the excerpt, but this has to be clearly marked in the scores. Pauses in the part longer than 10 seconds should not be played by the competitor.

Orchestral excerpt must be performed by the groups of instruments (bowed strings, winds, brass and percussion). Harpsichord, organ and accordion players and plucked strings instruments (harp, guitar, zither, mandolin) do not perform orchestral material.

15. Piano accompaniment and rehearsal / Klavirska spremljava in vaja

Tekmovalcem bo na voljo uradni korepetitor. V spletni prijavnici tekmovalec označi, ali bo uporabil to možnosti. Kdor se odloči za uradnega korepetitorja, mora na e-naslov svirel@upol.si poslati tudi note za klavirsko spremljavo, ki naj so dobro vidne in primerno pripravljene za izvajanje.

Vaje s korepetitorjem bodo na dan pred tekmovanjem oz. po razporedu, objavljenem na spletni strani (www.upol.si) po zaključku prijav.

An official accompanist will be available to competitors. When submitting the entry form, it must be stated whether a competitor will use this option. The competitors who will decide to have an official accompanist must send by email svirel@upol.si a copy of their music scores for the piano accompanist. If the sent music scores are copies, please make sure they are clearly visible and properly prepared for performing.

Rehearsal with the accompanist will be possible on the day before the competition or according to the schedule published on the website (www.upol.si).

16. Hall soundcheck / Preizkus dvorane

Datumi preizkusov dvoran po disciplinah bodo objavljeni na spletni strani (www.upol.si). Med tekmovanjem tonska vaja v dvorani ni možna.

Vašo željo po testiranju dvorane vpišete v prijavnico v razdelku “Posebnosti” ali sporočite na e-naslov svirel@upol.si. Razpored bo objavljen na spletni strani (www.upol.si) po dospetju vseh prijav.

Dates of the soundcheck of the hall will be published on the website (www.upol.si) for each discipline. During the competition, intonation practice cannot take place in the hall.

If you decide so, please note in the entry form “Special notes” or write to svirel@upol.si.  The schedule will be published on website (www.upol.si) after all applications have been received.

17. Registration / Registracija

Tekmovalec mora na kraju dogodka ob registraciji predložiti veljavni osebni dokument, kjer je razvidna fotografija, tri (3) izvode svojega tekmovalnega parta (lahko kopije) ter potrditi plačano prijavnino.

Tekmovalec se mora registrirati vsaj eno (1) uro pred svojim nastopom na tekmovanju.

At the registration on the day of competition, the competitor must bring a valid identity photo-bearing ID document, three (3) copies of his/her competition part (it can be photocopies) and claim an entry fee payment receipt.

The competitor must register at least one (1) hour before his/her performance in front of the jury.

 

Chamber group competition / Tekmovanje komornih skupin

18. Disciplines / Discipline

Komorna skupina mora vsebovati najmanj 2 in največ 10 glasbenikov.

Skupina je lahko poljubno sestavljena iz harmonikarjev, pihalcev, trobilcev, tolkalcev, godalnih instrumentov kot tudi instrumentov iz družine brenkal, orgle in čembalo. Člani komorne skupine lahko prihajajo iz poljubnih držav. V vsaki kombinaciji je dovoljen tudi klavir. Korepetitor ne more biti član komorne skupine.

Skupine so razvrščene glede na t.i. večino. Primer: klavirski trio (klavir, violina, violončelo) oz. godalni kvartet in klarinet nastopata v disciplini godala/brenkala, duo violina-harmonika nastopata v disciplini harmonik oz. godal, ker je razmerje enakovredno.

Za dodatne informacije nam pišite na e-naslov svirel@upol.si.

A chamber group must consist of a minimum of 2 and a maximum of 10 musicians.

A group can consist of accordion, wind, brass, strings (including plucked instruments), organ and harpsichord players as well as percussionists. Members of the same chamber group can come from different countries. Each combination is allowed to include a piano as well. Piano accompanist cannot be part of the chamber group.

Chamber group competition is divided in three instrumental groups. Your ensemble can apply according to the number of instruments belonging to that particular group. Examples: Piano trio (piano, violin, cello) or string quartet with clarinet will apply to string section, accordion-harp duo can choose among string or accordion division, etc.

Please write to svirel@upol.si for additional info regarding your particular group.

19. Categories Chamber groups / Kategorije komorne igre

V izračunu se upošteva povprečno starost (koledarsko leto). Primer: trije, rojeni v letih 2004, 2005 in 2002 so v koledarskem letu stari 13, 12 in 15 let, torej povprečno 13,33 let in spadajo v kategorijo A do 15 let (13,01-15).

The calculation is based on the average age (calendar year). Example: three members born in 2004, 2005 & 2002 are aged by calender year 13, 12 & 15 years, averagely 13,33 years, therefore they compete in category A to 15 years (13,01-15).

A do 11 let (0-11) do 5 minut
B do 13 let (11,01-13) do 7 minut
C do 15 let (13,01-15) do 8 minut
D do 19 let (15, 01-19) do 13 minut
E do 24 let (19,01-24) do 16 minut
F neomejena starost (24,01-) do 16 minut

Skupino, ki preseže predpisan čas nastopa, tajnik žirije prekine.

A up to 11 years (0-11) up to 5 minutes
B to 13 years (11,01-13) up to 7 minutes
C up to 15 years (13,01-15) up to 8 minutes
D up to 19 years (15, 01-19) up to 13 minutes
E up to 24 years (19,01-24) up to 16 minutes
F no age limit (24,01-) up to 16 minutes

The secretary of the jury will stop any group exceeding the allowed programme duration.

20. Competition programme / Tekmovalni program

Tekmovalci se predstavijo s programom po lastni izbiri, ki izkazuje kontrastnost, v okviru dovoljene minutaže. Priporočljivo je izvajanje izvirnih skladb domačih avtorjev, od koder udeleženci prihajajo.

Competitors perform with a various programme of their own choice within the time limitation. Special recommendation is performing original compositions of domestic composers originating from the country as participants.

21. Hall soundcheck / Preizkus dvorane

Datumi preizkusov dvoran po disciplinah bodo objavljeni na spletni strani (www.upol.si). Med tekmovanjem tonska vaja v dvorani ni možna.

Vašo željo po testiranju dvorane vpišete v prijavnico v razdelku “Posebnosti” ali sporočite na svirel@upol.si. Razpored bo objavljen na spletni strani (www.upol.si) po dospetju vseh prijav.

Dates of the soundcheck of the hall will be published on the website (www.upol.si) for each discipline. During the competition, intonation practice cannot take place in the hall.

If you decide so, please note in the entry form “Special notes” or write to svirel@upol.si.  The schedule will be published on website (www.upol.si) after all applications have been received.

22. Registration / Registracija

Vsi člani komorne skupine morajo na kraju dogodka ob registraciji predložiti veljavni osebni dokument, kjer je razvidna fotografija. Skupina mora oddati tri (3) izvode svojega tekmovalnega parta (lahko kopije) ter potrditi plačano prijavnino.

Udeleženci se morajo registrirati vsaj eno (1) uro pred svojim nastopom na tekmovanju.

At the registration on the day of competition, all members of the group must bring a valid identity photo-bearing ID document. The group must bring three (3) copies of the competition part (they can be photocopies) and claim an entry fee payment receipt.

The participants must register at least one (1) hour before their performance in front of the jury.

23. Final provision / Končna določba

Ta pravilnik velja za tekmovanje, ki bo izvedeno v letu 2017. V primeru nejasnosti velja njegov izvirnik v slovenščini.

These regulations are valid for the competition held in 2017. In case of doubt, Slovene version is legally binding.

Top